Nagroda Patrona Szkoły G103

Laureaci Nagrody Patrona Szkoły Ks. Jana Twardowskiego

2013/2014 - Barbara Górecka

2012/2013 - Monika Płaczkiewicz

2011/2012 - Katarzyna Dobrzyńska 

2010/2011 - Hubert Buksiński 

2008/2009 - Katarzyna Ryszewska 

2007/2008 - Michał Bobrowski

2006/2007 - Cezary Szadujkis

Regulamin Nagrody Patrona Szkoły Ks. Jana Twardowskiego

1. Powołanie Kapituły Nagrody

W skład Kapituły Nagrody Patrona Szkoły wchodzą:

  • Dyrektor Szkoły
  • Wicedyrektor Szkoły
  • Opiekun Samorządu Szkolnego
  • Rzecznik Praw Ucznia
  • Przedstawiciel Samorządu Szkolnego – uczeń klasy 3
  • Przedstawiciel Samorządu Szkolnego – uczeń klasy 3
  • Przedstawiciel Rady Rodziców
  • Przedstawiciel Rady Rodziców

2. Kryteria przyznawania Nagrody Patrona Szkoły

  • Uczeń klasy 3
  • Ocena z zachowania w klasie 3 – wzorowa, w klasach 1 i 2 – min. Bardzo dobra
  • Wyniki w nauce: średnia ocen w klasie 3 – min. 4,75, w klasach 1 i 2 – min. 4,00
  • Aktywna praca społeczna: wolontariat, pomoc kolegom w nauce, praca w Samorządzie Szkolnym, aktywna praca w innych organizacjach młodzieżowych (fundacje, stowarzyszenia, harcerstwo)
  • Kultura osobista: kultura językowa, stosowny strój na terenie szkoły, kulturalne zachowanie w każdej sytuacji, szacunek dla osób starszych i rówieśników, szerzenie wiedzy nt. życia i twórczości ks. Jana Twardowskiego – Patrona Szkoły
  • Wartości moralne: odpowiedzialność, życzliwość wrażliwość na potrzeby innych, tolerancja
  • Atutem będą dodatkowe pozaszkolne osiągnięcia naukowe lub/i sportowe lub/i artystyczne.

3. Procedury przyznawania Nagrody Patrona Szkoły

I.   Kandydatów zgłasza:

  • Samorząd Szkolny
  • Rada Pedagogiczna
  • Rada Rodziców
  • osoby spoza szkoły z organizacji, w których pracuje dany uczeń (wymagana jest dokumentacja)

II.  Termin zgłoszenia kandydatów do 31 maja danego roku szkolnego. Zgłoszenia składa się do Dyrektora Gimnazjum w formie pisemnej, uzasadniającej kandydaturę.

III. Termin wyboru nagrodzonego ucznia – dzień po radzie klasyfikacyjnej końcoworocznej.

IV. Decyzja Kapituły zapada po weryfikacji wymagań wobec kandydatów, większością głosów, w głosowaniu tajnym. Decyzja jest nieodwołalna.

V.  Uczeń nagrodzony Nagrodą Patrona Szkoły otrzymuje w dniu zakończenia roku szkolnego dyplom, statuetkę oraz nagrodę rzeczową w miarę posiadanych środków finansowych. Imię i nazwisko nagrodzonego ucznia zostanie wpisane do Kroniki Szkolnej oraz pamiątkowej gabloty dla laureatów nagrody.

 

Test predyspozycji językowych