Status prawny

Status prawny:

Szczególna forma prawna: samorządowe jednostki organizacyjne
Rodzaj działalności: działalność wspomagająca edukację
Organ prowadzący Szkołę: Urząd m.st. Warszawy
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą: Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie
Teren Szkoły: własność m.st. Warszawy
Budynki, budowle i wyposażenie Szkoły: własność m.st. Warszawy
Finansowanie: Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzący.

Test predyspozycji językowych