Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania Zespołu Szkół nr 114

Zespół Szkół nr 114 funkcjonuje w oparciu o ustawę z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (tekst jednolity Dz.U.2004/256/2572 z późniejszymi zmianami), Ustawę z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. 2006/97/674 z późniejszymi zmianami).

Oprócz w/w aktów prawnych w Zespole Szkół obowiązują także:

1.  Akty prawne pozostające w związku z działalnością Szkoły, a wydane przez:

  • nadrzędne organy władzy i administracji państwowej,
  • władze samorządowe organu prowadzącego Szkołę,

2.  Regulaminy wewnętrzne Szkoły.

W oparciu o wyżej wymienione przepisy oraz inne akty wykonawcze został opracowany Statut Zespołu Szkół nr 114, który stanowi wykładnię prawa związanego z zasadami funkcjonowania szkół wchodzących w skład tego zespołu.

Zasady:

 1. Finansowanie Zespołu - działalność edukacyjna Zespołu Szkół nr 114, jest finansowana ze środków budżetu m.st. Warszawy oraz środków własnych.
 2. Działalność edukacyjna - jest oparta o szkolne zestawy programów nauczania zawierające podstawy programowe kształcenia ogólnego, program profilaktyki i wychowania.
 3. Wynagradzania pracowników

  • nauczycieli w oparciu o ustawę Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. Nr 97 poz. 674 z 2006 roku z późniejszymi zmianami); regulamin wynagradzania stanowiący załącznik do Uchwały nr XXXIX/1036/2012 Rady m.st. Warszawy z dnia 5 lipca 2012 r.
  • pracowników administracyjno-obsługowych w oparciu o ustawę z  21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U.223 poz. 1458) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. 50 poz. 398)

Test predyspozycji językowych