Projekty Edukacyjne

ZASADY REALIZACJI PROJEKTU EDUKACYJNEGO

w

Gimnazjum nr 103 z Oddziałami Integracyjnymi

i Oddziałami Dwujęzycznymi im. ks. Jana Twardowskiego

 

1. Uczniowie mają obowiązek realizowania projektów edukacyjnych na podstawie § 21a Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U.Nr 83, poz. 562 z  późn. zm.).

2. Gimnazjum zapewnia warunki do realizacji uczniowskich projektów edukacyjnych w ramach posiadanych przez siebie środków.

3. Tematyka projektu jest związana z realizacją przyjętego w gimnazjum Programu Wychowawczego i Programu Profilaktyki lub z zakresem treści poszczególnych zajęć zgodnie z podstawą programową określoną w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz.U. z 2009 r. nr

4, poz. 17) i może wykraczać poza jej treści.

4. Udział ucznia w projekcie jest odnotowywany na świadectwie ukończenia gimnazjum zgodnie z przepisami prawa oświatowego i ma wpływ na ocenę z zachowania zgodnie z zapisami w statucie szkoły.

5. Projekty edukacyjne mogą mieć charakter; przedmiotowy lub międzyprzedmiotowy. Dopuszcza się realizację projektów przedmiotowych przedstawianych w języku obcym (dotyczy w szczególności klas dwujęzycznych).

6. Czas realizacji projektów zależy od ich problematyki i złożoności,  lecz nie powinien przekroczyć 3 miesięcy. W szczególnych przypadkach opiekun projektu może przedłużyć jego realizację. Projektów nie realizuje się w czasie wakacji.

7. Każdy uczeń zobowiązany jest do zrealizowania projektu edukacyjnego do końca pierwszego semestru w klasie trzeciej gimnazjum .

8. Projekty edukacyjne realizowane są w zespołach 2- 6 osobowych. W szczególnych przypadkach projekt może być realizowany przez większą grupę uczniów. W zespole mogą się znajdować uczniowie różnych klas.

9.  System podziału na poszczególne zespoły projektowe odbywa się poprzez:

a) dobór samodzielny uczniów

b) wybór wychowawcy lub losowy, jeśli uczeń nie dokonał samodzielnego wyboru

10. Za realizację konkretnego projektu odpowiada opiekun lub opiekunowie projektu, jeśli projekt jest międzyprzedmiotowy oraz wychowawca klasy.

Zadania nauczyciela-opiekuna projektu.

a) przedstawienie tematów/ problemów prezentacji,

b) cykliczne (co najmniej raz na dwa tygodnie) spotkania z zespołem projektowym;

c) omówienie z uczniami celu projektu i sposobu jego realizacji ,

d) przygotowanie kontraktu i podpisanie go z uczniami,

e) przygotowanie dokumentacji i zapoznanie uczniów z zasadami jej prowadzenia:

- karty samooceny ucznia

- sprawozdania z realizacji projektu

f) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu,

g) pomoc uczniom na każdym etapie realizacji projektu,

h) motywowanie uczniów do systematycznej pracy,

i) ocena poszczególnych etapów projektu oraz zaangażowania uczniów,

j) ocena sprawozdania  i projektu,

f) komunikacja z wychowawcą ucznia nt. jego udziału w projekcie,

g) koordynowanie pracy nauczycieli w przypadku, kiedy projekt edukacyjny jest

    międzyprzedmiotowy.

Zadania nauczyciela nie będącego opiekunem projektu, a współpracującego z opiekunem w projekcie.

a) konsultacje dla uczniów zgodnie z ustalonym harmonogramem,

b) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem projektu,

c) prowadzenie dokumentacji uzgodnionej z opiekunem projektu,

d) współpraca z opiekunem projektu w ciągu roku szkolnego,

e) ustalenie oceny przedmiotowej z projektu,

f) udział  w ustalaniu oceny z zachowania ucznia.

Zadania wychowawcy.

a) poinformowanie uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach realizacji projektu edukacyjnego,

b) prowadzenie działań organizacyjnych związanych z realizacją projektu przez wszystkich uczniów klasy, w szczególności:

    - wyboru tematu i grupy projektowej przez każdego ucznia klasy

    - monitorowania udziału uczniów w pracach zespołu poprzez kontakt z opiekunem zespołu   - przekazywanie informacji o wynikach monitorowania rodzicom

c) komunikowania się z opiekunami projektów w sprawie oceny z zachowania

d) prowadzenia odpowiednich zapisów w dokumentacji szkolnej, związanych z realizacją przez ucznia projektu edukacyjnego ( uczniowie poświadczają wybór tematu prezentacji i podpisanie kontraktu z opiekunem, wychowawca przechowuje kopie kontraktów oraz inne dokumenty do końca III klasy),

e)  zapewnienie możliwości zrealizowania projektu uczniom o obniżonych lub specyficznych wymaganiach edukacyjnych i posiadających opinię lub orzeczenie o niezdolności pracy w grupie lub innych dysfunkcjach uniemożliwiających udział w projekcie.

Zadania uczniów realizujących projekt.

a)  utworzenie zespołu projektowego,

b) wybór tematyki projektu po zapoznaniu się z celami i problematyką przedstawioną przez opiekuna projektu,

c) wspólnie z opiekunem projektu omówienie i ustalenie zasad współpracy w realizacji projektu, podziału zadań w zespole,

d)  podpisanie kontraktu z nauczycielem-opiekunem,

e) czynne uczestniczenie w realizacji projektu i wywiązywanie się z podjętych wyznaczonych zadań ( napisanie sprawozdania z przebiegu projektu, złożenie dokumentacji u opiekuna),

f)  publiczna prezentacja projektu po jego zakończeniu w terminie uzgodnionym z opiekunem

projektu.

 11. Etapy projektu edukacyjnego.

I.  Wybór tematu:

a)  za tematy projektów odpowiedzialni są nauczyciele przedmiotowi i zespoły przedmiotowe, 

b) dopuszcza się sformułowanie tematu prezentacji przez uczniów, za zgodą nauczyciela prowadzącego projekt,

c)  możliwa jest zmiana tematu lub zespołu uczniowskiego, po pisemnym uzasadnieniu i za zgodą opiekuna/opiekunów projektu,

d)  przydział tematów uzależniony jest od kolejności zgłoszeń przez zespoły,

e) możliwa jest realizacja tego samego tematu projektu przez różne zespoły, ale tylko za zgodą opiekuna projektu.

II.  Realizacja projektu.

Wszystkie projekty realizowane są zgodnie z  ustalanym w każdym roku szkolnym harmonogramem prac i spotkań (załącznik).

Realizację projektu rozpoczyna spotkanie z opiekunem  i wspólne ustalenia dotyczące:

- czasu realizacji projektu,

- formy pracy, zbierania informacji i dokumentowania prac,

- podziału zadań w zespole i zasady współpracy,

- kryteriów oceny projektu,

- sposobów prezentacji i podsumowania projektu.

Następnie zostaje podpisany kontrakt.

Kolejnym krokiem jest  opracowanie i omówienie z opiekunem szczegółowego planu projektu, a następnie  realizacja dalszych, ustalonych etapów projektu.

III.  Zakończenie projektu i prezentacja

a)  napisanie sprawozdania z realizacji projektu według schematu (załącznik),

b)  publiczna prezentacja, której czas (maksymalnie do 30 minut) i miejsce ustala opiekun projektu, a formę wybiera wykonawca projektu i uzgadnia z nauczycielem prowadzącym .

IV.  Ocena projektu

a)   ocena projektu odnosi się do realizacji całości projektu, poziomu wykonania zadań,

inicjatywy uczniów, współudziału w zespole, sposobu dokumentowania projektu, publicznej

prezentacji oraz uwzględnia samoocenę uczniów,

b) każdy uczestnik projektu edukacyjnego oceniany jest indywidualnie (niezależnie od zespołu),

c)  ocena udziału ucznia w projekcie kończy się ogólnym stwierdzeniem na świadectwie ukończenia gimnazjum: uczestniczył/nie uczestniczył w realizacji projektu,

d)   ocenę uogólniającą ustala wychowawca w porozumieniu z opiekunem projektu,

e)   udział w projekcie edukacyjnym ma wpływ na ocenę z zachowania, zgodnie z ustaleniami w statucie szkoły,

f) ocenę z zachowania ustala wychowawca klasy w porozumieniu z opiekunem projektu, zgodnie z zasadami określonymi w statucie szkoły,

g) udział ucznia w realizacji projektu podlega ocenie z jednego lub kilku przedmiotów w zależności od projektu,

h)  ocenę za realizację projektu ustala nauczyciel-opiekun projektu według własnego systemu oceniania lub według następującego schematu  zgodnego z WSO:

  • za realizację projektu edukacyjnego ustala się maksymalną, możliwą do otrzymania  ilość punktów na 50,
  • projekt edukacyjny podzielony jest na trzy etapy, za każdy etap uczeń otrzymuje ocenę wyrażoną w punktach  i przeliczoną na %:

za I etap   - po realizacji 1/3 projektu - maksymalnie 10 punktów ( 20% oceny punktowej)

za II etap – po realizacji 2/3 projektu- maksymalnie  10 punktów  (20% oceny punktowej)

za III etap- po zakończeniu projektu -  maksymalnie 30 punktów  (60% oceny punktowej)

                   w tym 10 punktów (20%) za sprawozdanie ( poprawność merytoryczna, estetyka)

                              10 punktów (20%) za część praktyczną (plansze, schematy, wykresy)

                              10 punktów (20%)  za prezentację (atrakcyjność prezentacji);

  • po zakończeniu realizacji projektu opiekun projektu przelicza ocenę wyrażoną w  %  na ocenę cząstkową ze swojego przedmiotu według następującej skali:

                                   100%- 96%                 ocena celująca

                                     95%- 91%                 ocena bardzo dobra

                                     90%- 76%                 ocena dobra

                                     75%- 51%                 ocena dostateczna

                                     poniżej 50%              ocena dopuszczająca,

i) ocena uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce (z opinią psychologiczno-pedagogiczną) dostosowana jest do ich możliwości,

j) ocena uczniów z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego dokonywana jest wspólnie z pedagogiem wspomagającym danego ucznia.

12.W uzasadnionych, losowych przypadkach dopuszcza się zwolnienie ucznia   z  realizacji projektu:

a)  dyrektor  szkoły  powołuje  komisję do przeanalizowania sytuacji   ucznia   w składzie:          przewodniczący - wychowawca ucznia, 

            członkowie - pedagog lub psycholog szkoły, rzecznik praw  ucznia i ewentualnie                                    opiekun projektu

b)  od postanowienia komisji przysługuje odwołanie do dyrektora szkoły,  którego decyzja jest ostateczna.      

Uczeń  zwolniony z realizacji projektu otrzymuje na świadectwie ukończenia gimnazjum wpis „zwolniony” lub „zwolniona”.     

13. Zgodnie z obowiązującymi przepisami oświatowymi temat projektu wpisywany jest  na świadectwie ukończenia gimnazjum.W przypadku ucznia, który brał udział w realizacji więcej niż jednego projektu, uczeń lub jego rodzice wskazują temat tego projektu, który według nich powinien znaleźć się na świadectwie szkoły.

14. Dokumentacja zgromadzona w trakcie realizacji projektu przechowywana jest do końca nauki ucznia w gimnazjum.

Test predyspozycji językowych