Oddziały integracyjne

Czym jest integracja  w szkole?

 

„Jesteśmy tak silni jak nasze najsłabsze ogniwo”

                                                                                          Yann Martel – z książki: ”Życie Pi”

 

 

 Integracyjny system kształcenia i wychowania polega na włączeniu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do grona zdrowych rówieśników. Do takich placówek zalicza się nasze gimnazjum i liceum.

 

Główne zadania klasy integracyjnej to:

 

  • integrowanie uczniów niepełnosprawnych ze zdrowymi
  • prowadzenie zajęć grupowych aktywnymi metodami opartymi na współpracy
  • nauczanie wielopoziomowe w ramach wspólnego programu nauczania poprzez modyfikowanie go do potrzeb i możliwości konkretnego ucznia
  •  stymulowanie rozwoju ucznia niepełnosprawnego i przygotowanie go do pokonywania trudności w życiu społecznym 
  • nauczanie tolerancji, otwartości na innych poprzez oddziaływanie na ucznia i wyobraźnię

 

 Cechy charakterystyczne klasy integracyjnej

 

-mała liczba osób w klasie (15-20 uczniów w tym 3-5 z orzeczeniem do kształcenia integracyjnego)

 

-dwóch nauczycieli w klasie - nauczyciel przedmiotu (prowadzący zajęcia) oraz nauczyciel wspomagający - pedagog specjalny

 

-dostosowane formy i metody pracy do indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów ze specyficznymi potrzebami edukacyjnymi (również wybitnie zdolni).

 

 

 

Organizacja pracy w  klasach integracyjnych

 

·         Klasy integracyjne realizują podstawę programową kształcenia ogólnego w oparciu o obowiązujące w szkole podręczniki.

 

·         Ilość godzin dydaktycznych jest taka sama jak w pozostałych klasach na danym poziomie edukacyjnym.

 

·         Liczba uczniów w klasie integracyjnej wynosi od 15 do 20, w tym 3 do 5 uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

·         W klasie integracyjnej pracuje dwóch pedagogów - nauczyciel przedmiotu i nauczyciel ze specjalnym przygotowaniem pedagogicznym (pedagog wspomagający), będący jednocześnie wychowawcą danej klasy.

 

System oceniania

 

·         System oceniania w klasach integracyjnych jest spójny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania. 

 

·          Nauczyciele uczący w klasach integracyjnych są zobowiązani do dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe, uniemożliwiające sprostanie wymaganiom, wynikającym z programu nauczania.

 

·         Oceniając uczniów z orzeczeniem nauczyciele uwzględniają nade wszystko postępy poszczególnych uczniów oraz biorą pod uwagę wkładany wysiłek i stopień wywiązywania się z obowiązków szkolnych.

 

Proponowane zajęcia w ramach rewalidacji w naszej szkole

 

Każdemu uczniowi o specjalnych potrzebach edukacyjnych przysługuje 2 godziny zajęć rewalidacyjnych. Nasza szkoła proponuje szeroką gamę zajęć specjalistycznych:

 

-logopedię

 

-socjoterapię

 

-rehabilitację

 

-reedukację

 

Ponadto uczniowie mogą korzystać z pomocy psychologa i pedagoga szkolnego oraz uczęszczać na dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze.

 

Integracja to nie zapewnienie „taryfy ulgowej” lub „obniżenie wymagań”. To system pedagogiczny opierający się na wzajemnej życzliwości, a osiąganie wyników i sukcesów możliwe jest przez wszystkich uczniów. Nie odpychaj od siebie inności.

 

Poznaj inność innych, a wtedy zrozumiesz czym jest TOLERANCJA.

 

              Opracowała Dyr. Magdalena Sitnicka

 

Test predyspozycji językowych