TPG103

Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum 103

Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum 103 zostało zarejestrowane w dniu 1 czerwca 2011.

W maju 2010 miało miejsce zebranie założycielskie Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum 103, które powołało do życia Towarzystwo. Członkowie Założyciele – rodzice i nauczyciele Gimnazjum – dali w ten sposób wyraz chęci wsparcia Gimnazjum, uczącej się w nim młodzieży, rodziców, opiekunów i grona pedagogicznego. Utworzenie Towarzystwa działającego przy Gimnazjum – jak pokazały to już przykłady takich organizacji działających przy innych szkołach – staje się bowiem nie tylko dobrą praktyką służącą współpracy, wymianie doświadczeń, rozwojowi aktywności. Może także w znacznym stopniu ułatwić pozyskiwanie funduszy niezbędnych dla rozwoju działalności Gimnazjum oraz tworzenia lepszych warunków nauki i mądrej rozrywki.  

Pamiętajmy i przypominajmy o tym innym, że Gimnazjum 103 jest jedynym w gminie Wawer gimnazjum z oddziałami integracyjnymi. Realizuje piękną misję w trudnych warunkach. Aby młodzież mogła się tu rzeczywiście integrować i budować tolerancyjne, otwarte, wrażliwe młode pokolenie, potrzebne jest nasze zaangażowanie. 

Zachęcam wszystkich rodziców, opiekunów, nauczycieli, ale także absolwentów i mieszkańców Wawra, abyśmy wyrazili naszą sympatię wobec Gimnazjum i w jak najszerszym gronie stali się jego Przyjaciółmi, a więc członkami Towarzystwa. Tylko tyle i aż tyle. Siła działania Towarzystwa zależy od takich symbolicznych gestów. 

Deklaracje członkowskie dostępne są w Sekretariacie Gimnazjum.

W imieniu Towarzystwa Przyjaciół Gimnazjum 103

Joanna Grotkowska, przewodnicząca

Info: tel: +48 508 33 77 60; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.  

 
 

STATUT TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ GIMNAZJUM 103

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1
Towarzystwo Przyjaciół Gimnazjum Nr 103, zwane dalej Towarzystwem, zrzesza osoby fizyczne, zamierzające prowadzić działalność wspierającą na rzecz Gimnazjum.
§ 2
Towarzystwo działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r.: "Prawo o stowarzyszeniach" (Dz. U. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego Statutu.
§ 3
1. Terenem działania Towarzystwa jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwego realizowania celów Towarzystwo może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3. Siedzibą Towarzystwa jest Gimnazjum Nr 103 w Warszawie, ul. Żegańska 1a.
4. Towarzystwo posiada osobowość prawną.
§ 4
1. Towarzystwo ma prawo używania pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi przepisami.
2. Prawo do używania nazwy i symbolu graficznego jest zastrzeżone i przysługuje wyłącznie Towarzystwu.
§ 5
Towarzystwo działa na rzecz ogółu mieszkańców dzielnicy Wawer, a w szczególności na rzecz młodzieży gimnazjalnej, w tym młodzieży niepełnosprawnej.
§ 6
Towarzystwo opiera swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, może jednak zatrudniać osoby do prowadzenia swych projektów.
§ 7
Towarzystwo może ustanowić odznaki dla członków, wyróżnienia i odznaki honorowe nadawane osobom zasłużonym dla realizacji celów organizacji.
§ 8
Towarzystwo jest powołane na czas nieokreślony.
  
ROZDZIAŁ II
CELE TOWARZYSTWA I SPOSOBY DZIAŁANIA
§ 9
Celem Towarzystwa jest:
1) tworzenie instytucjonalnego wsparcia dla współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy nauczycielami, uczniami, absolwentami, rodzicami, a dyrekcją
3) rozwój aktywności społecznej rodziców, młodzieży i promowanie akcji środowisk szkolnych i pozaszkolnych,
4) wzmacnianie inicjatyw pedagogicznych i rodzicielskich zmierzających do  wdrażania do praktyki szkolnej dbałości o rozwój osobowy wychowanków, stwarzanie coraz lepszych warunków do nauki i wypoczynku.
§ 10
Towarzystwo  realizuje swoje cele poprzez:
1) prowadzenie lub wspieranie działalności edukacyjnej i wychowawczej, korekcyjno-kompensacyjnej, profilaktycznej, terapeutycznej wśród dzieci, młodzieży i dorosłych (np. świetlica środowiskowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, gabinet rehabilitacyjny, szkolenia specjalistyczne),
2) współdziałanie z organami samorządu terytorialnego, organizacjami społecznymi i podmiotami gospodarczymi w celu realizacji zadań statutowych,
3) nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi i artystycznymi,
4) organizowanie i współorganizowanie imprez kulturalnych, artystycznych, turystycznych, sportowych, rozrywkowych, oraz zlotów szkół, wyjazdów edukacyjno-turystycznych, obozów socjoterapeutycznych i innych form pożytecznego wypoczynku,
5) podejmowanie inicjatyw w celu pozyskiwania środków finansowych na cele statutowe,
6) udzielanie stypendiów i nagród uczniom za wybitne osiągnięcia w nauce i działalności społecznej,
7) wydawanie i upowszechnianie szkolnych publikacji oraz  materiałów dydaktyczno-wychowawczych,
8) inne działania służące realizacji celów Towarzystwa.
 
 
ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE - PRAWA I OBOWIĄZKI
§ 11
Członkowie Towarzystwa dzielą się na zwyczajnych, wspierających i honorowych.
§ 12
Członkiem zwyczajnym może być osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność prawną.
§ 13
Uchwały w sprawie przyjmowania członków zwyczajnych podejmuje Zarząd Towarzystwa na podstawie pisemnej deklaracji poparcia idei i celów Towarzystwa.
§ 14
Członkowie zwyczajni mają prawo:
 
1) czynnego i biernego wyboru władz Towarzystwa,
2) korzystania z pomocy organizacyjnej Towarzystwa,
3) zgłaszania postulatów i wniosków dotyczących działalności Towarzystwa.
4) uczestniczenia w zebraniach i pracach Towarzystwa,
§ 15
Członkowie zwyczajni są zobowiązani:
1) stosować się do postanowień statutu i uchwał organów Towarzystwa,
2) uczestniczyć w realizacji celów Towarzystwa,
3) regularnie opłacać składki członkowskie w wysokości ustalonej przez Zarząd,
4) propagować idee i program Towarzystwa.
§ 16
Członkiem wspierającym może być każda osoba fizyczna lub prawna zainteresowana merytoryczną działalnością Towarzystwa, która zobowiąże się do udzielenia Towarzystwu pomocy materialnej dla realizacji jego zadań po złożeniu pisemnej deklaracji i po przyjęciu jej przez Zarząd. Członkom wspierającym przysługuje jedynie głos doradczy we władzach Towarzystwa
§ 17
Członek wspierający ma analogiczne prawa jak członek zwyczajny z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
§ 18
Za wybitne zasługi dla Towarzystwa Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu może nadać członkostwo honorowe. Członkiem honorowym może zostać tylko osoba fizyczna
§ 19
Członek honorowy posiada wszystkie uprawnienia członka zwyczajnego, a ponadto jest zwolniony z obowiązku opłacania składek.
§ 20
Członkostwo ustaje w razie:
1) pisemnej rezygnacji członka,
2) skazania człowieka prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia praw publicznych,
3) śmierci członka,
4) zalegania ze składką członkowską z trzech okresów składkowych.
.
ROZDZIAŁ IV
WŁADZE TOWARZYSTWA
§ 21
Władze Towarzystwa stanowią:
1) Walne Zgromadzenie  członków Towarzystwa,
2) Zarząd Towarzystwa,
3) Komisja Rewizyjna.
§ 22
1.Kadencja władz trwa 3 lata.
2. Członkowie władz pełnią swoje funkcje honorowo bez wynagrodzenia, chyba że Walne Zgromadzenie postanowi inaczej.
3. W razie ustąpienia członka należącego do Władz Towarzystwa, w czasie trwania kadencji, władza ta ma prawo dokooptowania innego członka, z tym, że liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać 1/2 liczby członków władzy.
 
Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa
§ 23
1.Najwyższą władzę Towarzystwa stanowi Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa, które zbiera się co najmniej jeden raz w roku.
2. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa, Zarząd Towarzystwa zawiadamia członków co najmniej na 14  dni przed jego terminem.
3. Walne Zgromadzenie może obradować na sesjach zwykłych i nadzwyczajnych.
4. Uchwały podejmowane są zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym, przy obecności :
- w pierwszym terminie co najmniej połowy osób uprawnionych do głosowania
- w drugim terminie po upływie 30 minut po oznaczonym terminie bez względu na liczbę członków, a w zawiadomieniu wyraźnie to zaznaczono.
5. Walne Zgromadzenie może uchwalić w konkretnej sprawie głosowanie tajne.
§ 24
W Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa udział biorą:
1) z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni i honorowi,
2) z głosem doradczym członkowie wspierający i zaproszeni goście.
§ 25
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1) uchwalanie programu działania Towarzystwa,
2) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Towarzystwa, bilansu, preliminarza dochodów i wydatków
3) podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku ruchomego 
i nieruchomego,
4) uchwalanie regulaminu obrad Walnego Zebrania oraz władz Towarzystwa,
5) udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej,
6) wybór członków Zarządu, Komisji Rewizyjnej,
7) uchwalanie zmian Statutu,
8) podejmowanie uchwał w sprawie powoływania przez Towarzystwo innych organizacji,
9) nadawanie na wniosek Zarządu członkostwa honorowego,
10) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu wniesionych przez członków Towarzystwa,
11) rozpatrywanie i odwoływanie składu Zarządu,
12) rozpatrywanie skarg członków Towarzystwa na działalność Zarządu,
13) podejmowanie uchwały w sprawie rozwiązania Towarzystwa i przeznaczenia jego majątku,
14) decydowanie o wszystkich sprawach przedstawionych przez Zarząd i Komisję Rewizyjną lub zgłoszonych na piśmie przez co najmniej 5 członków.
§ 26
1. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Towarzystwa zwołuje Zarząd Towarzystwa z własnej inicjatywy oraz na wniosek:
1) Komisji Rewizyjnej,
2) 1/3 liczby członków Towarzystwa.
2. Wniosek o zwołaniu Nadzwyczajnego Zgromadzenia  Członków powinien określać sprawy, które ma rozpatrzyć Nadzwyczajne Zgromadzenia Członków Towarzystwa.
3. Nadzwyczajne Zgromadzenie Członków Towarzystwa jest zwoływane przez Zarząd Towarzystwa w terminie do 14 dni od daty zgłoszenia wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało powołane.
4. O terminie, miejscu i porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Zarząd zawiadamia członków co najmniej na 7 dni przed wyznaczonym terminem.
 
Zarząd Towarzystwa
§ 27
1. Zarząd Towarzystwa wybierany przez Walne Zgromadzenie składa się z 4 osób, które z pośród siebie wybierają prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
2. Wybory do Zarządu Towarzystwa odbywają się w głosowaniu tajnym, a na życzenie połowy obecnych członków Zgromadzenia mogą odbywać się w głosowaniu jawnym.
3. Ukonstytuowanie się Zarządu Towarzystwa odbywa się w trakcie Walnego Zgromadzenia.
§ 28
Zebrania Zarządu Towarzystwa powinny odbywać się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
§ 29
1. Posiedzenia Zarządu są ważne z udziałem minimum ½  składu Zarządu.
2. Na posiedzenie Zarządu mogą być zapraszani z głosem doradczym członkowie Komisji Rewizyjnej.
3. Ustalenia z posiedzeń Zarządu zapisywane są w postaci uchwał.
4. Uchwały Zarządu Towarzystwa zapadają zwykłą większością głosów, w razie równości głosów decyduje głos prezesa Zarządu.
5. Uchwały są ważne jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów składu Zarządu przy obecności co najmniej ½  składu Zarządu. 
§ 30
Do kompetencji Zarządu należy:
1) reprezentowanie Towarzystwa na zewnątrz i działanie w jego imieniu, przy czym dla złożenia oświadczenia woli w imieniu Towarzystwa wystarczająca jest reprezentacja jednego z członków Zarządu, 
2) zwoływanie Walnego Zgromadzenia,
3) wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia,
4) kierowanie bieżącą pracą Towarzystwa i zarządzanie jego majątkiem,
5) zawieranie w imieniu Towarzystwa umów, udzielanie pełnomocnictw, uchwalanie wysokości składek członkowskich,
6) przyjmowanie zapisów i darowizn oraz zawieranie umów o sponsoringu,
7) przyjmowanie i skreślanie członków Towarzystwa (podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich),
8) składanie corocznego sprawozdania z działalności Towarzystwa,
9) podejmowanie uchwał nie zastrzeżonych dla innych władz Towarzystwa,
10) przygotowanie projektu budżetu,
11) wykonanie budżetu.
Komisja Rewizyjna
§ 31
Komisja Rewizyjna jest najwyższym organem kontrolnym Towarzystwa.
§ 32
Komisja Rewizyjna, wybierana przez Walne Zgromadzenie, składa się z 3-5 członków, którzy z pośród siebie wybierają przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.
§ 33
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:
1) występowanie z wnioskiem o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Członków Towarzystwa,
2) składanie wniosków w przedmiocie absolutorium na Walnym Zgromadzeniu Członków Towarzystwa,
3) przeprowadzenie co najmniej raz w roku kontroli działalności Towarzystwa, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej, pod względem rzetelności, gospodarności i dyscypliny finansowej,
4) sporządzanie sprawozdań ze swojej działalności,
5) kontrolowanie bieżącej pracy Towarzystwa.
6) Komisja może obradować i podejmować uchwały w obecności co najmniej 4 osób. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów. W razie równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 
ROZDZIAŁ V
MAJĄTEK I FUNDUSZ TOWARZYSTWA
§ 34
Majątek Towarzystwa powstaje ze: 
1.składek członkowskich, 
2.darowizn, 
3.spadków, 
4.zapisów, 
5.dochodów z majątku stowarzyszenia.
§ 35
Fundusz Towarzystwa powstaje z dodatkowych źródeł pozyskiwania środków na działalność Towarzystwa. Są to:
1.dotacje, 
2.subwencje, 
3.środki otrzymane od innych organizacji pozarządowych oraz od organizacji ponadnarodowych i  międzynarodowych, 
4.dochody z własnej działalności,
5.dochody z ofiarności publicznej i środki uzyskane w zbiórkach publicznych.
Fundusz Towarzystwa przeznaczony jest w całości na cele statutowe Towarzystwa.
§ 36
Towarzystwo może prowadzić działalność gospodarczą, według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach. Dochód z działalności gospodarczej Towarzystwa służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków. Działalność gospodarcza może być prowadzona w następującym zakresie:
 
a/  działalność edukacyjna,
b/ kształcenie ustawiczne dorosłych i pozostałe formy kształcenia, gdzie indziej niesklasyfikowane,
c/  szkolnictwo gimnazjalne,
d/ działalność psychologiczna i psychoterapeutyczna,
e/ działalność wydawnicza,
f/ pomoc społeczna,
g/ działalność turystyczna,
h/ działalność fizjoterapeutyczna,
§ 37
1. Majątkiem i funduszem Towarzystwa zarządza Zarząd.
2. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie nabywania praw obowiązków majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw i zaciągania zobowiązań majątkowych wymagane są podpisy prezesa lub wiceprezesa oraz skarbnika, bądź osób upoważnionych przez Zarząd Towarzystwa.
3. Towarzystwo prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie 
z obowiązującymi przepisami.
4. Środki pieniężne niezależnie od źródeł ich pochodzenia mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Towarzystwa.
§ 37
1. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku ruchomego podejmowane są przez Zarząd w zakresie swoich środków i stanu posiadania.
2. Decyzje w sprawie nabywania i zbywania majątku nieruchomego podejmuje Zarząd po uzyskaniu zgody Walnego Zgromadzenia członków.
 
ROZDZIAŁ VI
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE TOWARZYSTWA
§ 38
1. Uchwałę o zmianie Statutu  Towarzystwa podejmuje Walne Zgromadzenie Członków Towarzystwa większością 2/3 głosów.
2. W sprawach nie regulowanych niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy "Prawa o stowarzyszeniach".
§ 39
1. Rozwiązanie Towarzystwa następuje na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 2/3 głosów uprawnionych do głosowania. 
2. Majątek pozostały po likwidacji, Walne Zgromadzenie przeznacza na cele społeczne. 
§ 40
Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się postanowienia Sądu.
 
[podpisy 19 Członków Założycieli]
 

Test predyspozycji językowych