XXVI Liceum Ogólnokształcące(2017/18)

 Kandydatów do klas pierwszych informujemy:

1. Regulamin rekrutacji (plik pdf)

2. Harmonogram rekrutacji (plik pdf)

Informujemy:

Zgodnie z art. 204 ust.1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na r. szk. 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Planujemy 3 klasy I w roku 2017/2018

1. STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH ( j.polski; historia; geografia; historia bezpieczeństwa międzynarodowego (1); matematyka w zadaniach (1))

2. GEOGRAFICZNO-EKONOMICZNA (geografia; j. angielski; wos; edukacja ekonomiczna(2); matematyka w zadaniach (1); konwersacje w j. angielskim)

3. MEDIALNA (j. polski; j. angielski; historia; edukacja medialna(1); matematyka w zadaniach (1); integracja)

(1) programy autorskie

(2) przedmiot dodatkowy

Zasady rekrutacji do klas pierwszych
XXVI Liceum Ogólnokształcącego

Im. Gen. Henryka Jankowskiego „Kuby”

w Zespole Szkół nr 114

w roku szkolnym 2017/2018

I.    Podstawa prawna

1.     Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.))

2. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz     niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7).

3.  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 14 marca 2017r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego na lata szkolne 2017/2018-2019/2020 do trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i branżowej szkoły I stopnia, dla kandydatów będących absolwentami dotychczasowego gimnazjum.

 II.    Oddziały

LO nr XXVI prowadzi nabór do klasy stosunków międzynarodowych, geograficzno-ekonomicznej oraz medialnej (klasa integracyjna).

W obu oddziałach pierwszym językiem obcym nowożytnym jest język angielski 
a drugim język francuski, hiszpański lub niemiecki.

 KLASA STOSUNKÓW MIĘDZYNARODOWYCH

            Klasa została przygotowana z myślą o uczniach chcących w przyszłości podjąć naukę na studiach w zakresie historii, psychologii, socjologii, pedagogiki, politologia, stosunków międzynarodowych oraz innych kierunkach humanistycznych. W klasie zaplanowano rozszerzenia z przedmiotów: j. polski, historia i geografia. Językiem obcym wiodącym będzie j. angielski, drugi język obcy do wyboru spośród: j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański.

Dodatkowo w drugim roku nauki planujemy wprowadzić konwersatorium w języku angielskim.  Są to lekcje prowadzone wyłącznie po angielsku, mające na celu wykształcić umiejętność swobodnej komunikacji, która z pewnością zaowocuje podczas matury ustnej z języka angielskiego.

Historia Bezpieczeństwa Międzynarodowego  jest programem autorskim przygotowanym przez nauczycieli naszej szkoły. Ma na celu rozwijanie zainteresowań kierunkowych oraz jest doskonałym uzupełnieniem  do egzaminu maturalnego z historii i wosu, a także poszerzeniem ogólnej wiedzy o świecie. 

Ponadto atutem będzie przedmiot autorski Matematyka w zadaniach realizowany w 3 klasie. Podczas zajęć uczniowie powtórzą materiał oraz utrwalą umiejętności niezbędne na maturze .

Uczniowie klasy o tym profilu biorą czynny udział w debatach oxfordzkich, konferencjach tematycznych oraz grach historycznych (np. Rajd Wawerski). Doświadczenia w nich zdobyte,  nie tylko wzbogacają wiedzę przedmiotową, ale także rozwijają szeroko pojęte kompetencje społeczne.

Liczba uczniów przyjętych wynosi maksymalnie 30 osób.

KLASA GEOGRAFICZNO-EKONOMICZNA

            Klasa została przygotowana z myślą o uczniach chcących w przyszłości podjąć naukę na studiach w zakresie ekonomii, geografii, socjologii, gospodarki przestrzennej, geodezji, europeistyki, politologii, a także na kierunkach humanistycznych i politechnicznych. W klasie zaplanowano rozszerzenia z przedmiotów: j. angielski, wos  i geografia. Drugim językiem obcy do wyboru jest: j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański.

Dodatkowo w drugim roku nauki planujemy wprowadzić  konwersatorium w języku angielskim.  Są to lekcje prowadzone wyłącznie po angielsku, mające na celu wykształcić umiejętność swobodnej komunikacji, która z pewnością zaowocuje podczas matury ustnej z języka angielskiego.

Edukacja ekonomiczna jest przedmiotem dodatkowym i ma na celu rozwijanie zainteresowań kierunkowych oraz jest doskonałym uzupełnieniem do egzaminu maturalnego z geografii i wosu, a także poszerzeniem ogólnej wiedzy o świecie ekonomii. 

Dodatkowym atutem będzie przedmiot autorski Matematyka w zadaniach realizowany w 2 i 3 klasie. Podczas zajęć uczniowie powtórzą materiał oraz utrwalą umiejętności niezbędne na maturze .

Uczniowie klasy o tym profilu maja możliwość brania udziału w debatach oxfordzkich, konferencjach tematycznych oraz grach historycznych (np. Rajd Wawerski). Doświadczenia w nich zdobyte,  nie tylko wzbogacają wiedzę przedmiotową, ale także rozwijają szeroko pojęte kompetencje społeczne. Ponadto ze względu na profil klasy realizowane będą wycieczki krajoznawcze i edukacyjne pokazujące geografię i ekonomię w praktyce.

Liczba uczniów przyjętych wynosi maksymalnie 30 osób.

KLASA MEDIALNA

            Absolwenci KLASY MEDIALNEJ mogą kontynuować naukę na kierunkach humanistycznych m.in.:  historia, psychologia, socjologia, pedagogika, politologia, dziennikarstwo, etnologia, filozofia, kulturoznawstwo, filologia polska, filologia angielska..

W klasie zaplanowano rozszerzenia z przedmiotów: j. polski, historia i j. angielski. Drugim językiem obcym do wyboru jest: j. francuski, j. niemiecki lub j. hiszpański.

Edukacja medialna jest programem autorskim przygotowanym przez nauczycieli naszej szkoły. Ma na celu rozwijanie zainteresowań kierunkowych oraz jest doskonałym przygotowaniem do egzaminu maturalnego, a także poszerzeniem ogólnej wiedzy o świecie.  Umożliwia nabycie umiejętności komunikacyjnych: tworzenia tekstów, wystąpień publicznych, ale także samodzielnej i krytycznej oceny aktualnych przekazów medialnych. Dzięki spotkaniom z dziennikarzami, aktorami i pracownikami agencji reklamowych uczniowie poznają świat mediów od strony praktycznej.

Dodatkowym atutem będzie przedmiot autorski Matematyka w zadaniach realizowany w 2 i 3 klasie. Podczas zajęć uczniowie powtórzą materiał oraz utrwalą umiejętności niezbędne na maturze .

Uczniowie klasy o tym maja możliwość brania czynnego udział w debatach oxfordzkich, konferencjach tematycznych oraz grach historycznych (np. Rajd Wawerski). Doświadczenia w nich zdobyte,  nie tylko wzbogacają wiedzę przedmiotową, ale także rozwijają szeroko pojęte kompetencje społeczne. Ponadto dla młodzieży tej klasy oferujemy warsztaty teatralne lub muzyczne.

INTEGRACJA

W klasie integracyjnej z uczniami posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego pracuje pedagog wspomagający. Dodatkowo jest on wychowawcą klasy, dzięki czemu ma możliwość pomocy każdemu uczniowi podczas większości zajęć lekcyjnych. Klasa liczy maksymalnie 20 osób, w tym do 5 osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Uczniom zapewniona jest terapia w zakresie: socjoterapii, terapii pedagogicznej, reedukacji, terapii EEG Biofeedback, rehabilitacji, logopedii oraz zajęć z psychologiem i/lub pedagogiem. Prowadzona jest rewalidacja, w miarę potrzeb zajęcia wyrównawcze.

Budynek szkoły został dostosowany do potrzeb uczniów niepełnosprawnych ruchowo. Do dyspozycji jest winda, podnośnik, podjazd dla wózków inwalidzkich, toaleta dla osób niepełnosprawnych oraz poszerzone przejścia bez progów.

Liczba osób przyjętych wynosi maksymalnie 20 osób, w tym do 5 osób posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

III.    Ogólne zasady rekrutacji

 

1.     Uczniów przyjmuje się do klas pierwszych liceum po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego.

2.     Postępowanie rekrutacyjne do klas pierwszych liceum prowadzone jest
z wykorzystaniem systemu informatycznego.

3.     Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone na wniosek rodzica kandydata lub na wniosek kandydata pełnoletniego.

4.     O przyjęcie do klasy pierwszej mogą ubiegać się kandydaci posiadający świadectwo ukończenia gimnazjum.

5.   Kandydaci do oddziałów klasy pierwszej składają w sekretariacie szkoły, jeśli jest to szkoła pierwszego wyboru, wniosek wydrukowany z systemu podpisany przez kandydata i obojga rodziców (prawnych opiekunów), wraz z dokumentami poświadczającymi spełnianie przez kandydata kryteriów pierwszeństwa  w przyjęciu oraz kopię orzeczenia
o potrzebie kształcenia specjalnego, jeśli takie posiada.

6.    Kandydat ubiegający się o przyjęcie do szkoły składa kopie świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu, poświadczone przez dyrektora gimnazjum, do którego uczęszczał oraz dokument poświadczający posiadanie tytułu laureata lub finalisty a także inne dokumenty potwierdzające osiągnięcia wpisane na świadectwie.

7.   Wszystkich kandydatów obowiązuje złożenie obowiązujących dokumentów
z zachowaniem wyznaczonych w harmonogramie terminów.

8.   Brak któregokolwiek z wymaganych dokumentów w odpowiednim terminie spowoduje niedopuszczenie kandydata do dalszego postępowania rekrutacyjnego.

9.   Złożenie przez kandydata po zakwalifikowaniu się do któregoś z oddziałów oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, jest potwierdzeniem woli uczęszczania do Liceum Ogólnokształcącego nr XXVI i podstawą do umieszczenia kandydata na liście przyjętych do szkoły.

10. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponad wojewódzkim przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8, są przyjmowani do gimnazjum w pierwszej kolejności, niezależnie od uzyskanej w procesie rekrutacji liczby punktów, jeżeli spełniają odpowiednio warunki, o których mowa w art. 20f ust. 1.

11. O przyjęciu ucznia w trakcie roku szkolnego, w tym do klas pierwszych, decyduje dyrektor.

  12. Rezygnacja z ubiegania się o przyjęcie do szkoły w przypadku odebrania dokumentów powinny być złożone na piśmie podpisanym przez kandydata i jego rodziców/opiekunów prawnych. 

 IV.    Szczegółowe kryteria rekrutacji

1. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust.1, niż liczba wolnych miejsc w szkole, o której mowa w ust. 1, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria:

1) wyniki egzaminu, o którym mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2;

2) wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum oceny z języka polskiego i matematyki oraz z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalonych przez dyrektora danej szkoły jako brane pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym do danego oddziału tej szkoły;

3) świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem;

4) szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum:

a) uzyskanie wysokiego miejsca nagrodzonego lub uhonorowanego zwycięskim tytułem w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkoły, z wyjątkiem tytułu laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz tytułu laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, o których mowa w art. 20d,

b) osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu;

5) w przypadku kandydatów ubiegających się o przyjęcie do oddziałów wymagających szczególnych indywidualnych predyspozycji – wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, o którym mowa w ust. 5.

2. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego, na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego przyjmuje się kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wyboru kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej.

3. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dana szkoła, o której mowa w ust. 1, nadal dysponuje wolnymi miejscami, na trzecim etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 20c ust. 2. Przepis art. 20c ust. 3 stosuje się.

4. Jeżeli program nauczania realizowany w szkole lub oddziale wymaga od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji, na wniosek dyrektora szkoły ponadgimnazjalnej, pozytywnie zaopiniowany przez kuratora oświaty, minister właściwy do spraw oświaty i wychowania może wyrazić zgodę na przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych, na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną, jeżeli organ prowadzący wyrazi zgodę na dodatkowe godziny zajęć edukacyjnych w zakresie realizacji programu nauczania wymagającego od ucznia szczególnych indywidualnych predyspozycji.

5. Przepisy ust. 1–5 stosuje się odpowiednio do postępowania rekrutacyjnego do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej integracyjnej lub oddziału integracyjnego w publicznej szkole ponadgimnazjalnej ogólnodostępnej, w przypadku dzieci nieposiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność.

V.    Kryteria punktacji.

1.      W przypadku przeliczania na punkty wyników egzaminu gimnazjalnego,

1) wynik przedstawiony w procentach z:

a) języka polskiego,

b) historii i wiedzy o społeczeństwie,

c) matematyki,

d) przedmiotów przyrodniczych

e) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym

– mnoży się przez 0,2;

2.      W przypadku przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych wymienionych na świadectwie ukończenia gimnazjum, za oceny wyrażone w stopniu:

1) celującym – przyznaje się po 18 punktów;

2) bardzo dobrym – przyznaje się po 17 punktów;

3) dobrym – przyznaje się po 14 punktów;

4) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów;

5) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty.

 

3.      Za świadectwo ukończenia odpowiednio gimnazjum z wyróżnieniem przyznaje się 7 punktów.

4.      W przypadku przeliczania na punkty kryterium

1) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu ponadwojewódzkim organizowanym przez kuratorów oświaty na podstawie zawartych porozumień:

a) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów;

2) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu międzynarodowym lub ogólnopolskim albo turniejem o zasięgu ogólnopolskim, przeprowadzanymi
zgodnie z przepisami:

a) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 4 punkty,

c) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty;

3) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem o zasięgu wojewódzkim organizowanym przez kuratora oświaty:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu przedmiotowego – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 5 punktów,

f) tytułu finalisty konkursu tematycznego lub interdyscyplinarnego – przyznaje się 3 punkty;

4) uzyskanie w zawodach wiedzy będących konkursem albo turniejem, o zasięgu ponadwojewódzkim lub wojewódzkim, przeprowadzanymi zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy:

a) dwóch lub więcej tytułów finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 10 punktów,

b) dwóch lub więcej tytułów laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

c) dwóch lub więcej tytułów finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 5 punktów,

d) tytułu finalisty konkursu z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych objętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 7 punktów,

e) tytułu laureata turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 3 punkty,

f) tytułu finalisty turnieju z przedmiotu lub przedmiotów artystycznych nieobjętych ramowym planem nauczania szkoły artystycznej – przyznaje się 2 punkty;

5)  uzyskanie wysokiego miejsca w zawodach wiedzy innych niż wymienione w pkt 1–4, artystycznych lub sportowych, organizowanych przez kuratora oświaty lub inne podmioty działające na terenie szkoły, na szczeblu:

a) międzynarodowym – przyznaje się 4 punkty,

b) krajowym – przyznaje się 3 punkty,

c) wojewódzkim – przyznaje się 2 punkty,

d) powiatowym – przyznaje się 1 punkt.

5.     W przypadku gdy kandydat ma więcej niż jedno szczególne osiągnięcie w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, jednorazowo maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania za wszystkie osiągnięcia wynosi 18 punktów.

6.     W przypadku przeliczania na punkty kryterium za osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej, w tym na rzecz środowiska szkolnego, w szczególności w formie wolontariatu przyznaje się 3 punkty.

7.     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty oceny z języka polskiego, matematyki, historii, wiedzy o społeczeństwie, biologii, chemii, fizyki, geografii i języka obcego nowożytnego, wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie z:

1) języka polskiego i matematyki oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty;


2) historii i wiedzy o społeczeństwie oceny wyrażonej w stopniu:
    a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,
    b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

    c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,
    d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

    
e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty
– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 2;

3) biologii, chemii, fizyki i geografii oceny wyrażonej w stopniu:

    a) celującym – przyznaje się po 20 punktów,

    b) bardzo dobrym – przyznaje się po 18 punktów,

    c) dobrym – przyznaje się po 13 punktów,

    d) dostatecznym – przyznaje się po 8 punktów,

    e) dopuszczającym – przyznaje się po 2 punkty

– oraz liczbę punktów uzyskaną po zsumowaniu punktów z tych zajęć edukacyjnych dzieli się przez 4;

4) języka obcego nowożytnego oceny wyrażonej w stopniu:
              a) celującym – przyznaje się 20 punktów,
              b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów,
              c) dobrym – przyznaje się 13 punktów,
              d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów,
              e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty. 

8.     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do danego zakresu odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub danej części egzaminu gimnazjalnego przelicza się na punkty, w sposób określony w ust. 1, oceny wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum z zajęć edukacyjnych, z których jest przeprowadzany dany zakres odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub dana część egzaminu gimnazjalnego, których dotyczy zwolnienie.

9.     W przypadku osób zwolnionych z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym, przelicza się na punkty ocenę z języka obcego nowożytnego wymienioną na świadectwie ukończenia gimnazjum, przy czym za uzyskanie oceny wyrażonej w stopniu:

a) celującym – przyznaje się 20 punktów;
b) bardzo dobrym – przyznaje się 18 punktów;
c) dobrym – przyznaje się 13 punktów;
d) dostatecznym – przyznaje się 8 punktów;
e) dopuszczającym – przyznaje się 2 punkty.

 VI.    Wymagane dokumenty

1.     W procesie rekrutacji kandydat obowiązany jest złożyć w sekretariacie szkoły
w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji następujące dokumenty:


1)     wniosek o przyjęcie do szkoły, wydrukowany z elektronicznego systemu rekrutacji potwierdzony podpisem kandydata i jego obojga rodziców;

2)     kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ze względu na niepełnosprawność, w przypadku ubiegania się o przyjęcie do części integracyjnej oddziału integracyjnego;

2.      Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

 

      1) kopia zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego;
          

       2) kopia świadectwa ukończenia gimnazjum;

 

      3) kopia świadectwa ukończenia gimnazjum, kopia świadectwa ukończenia dane klasy  gimnazjum lub zaświadczenie z organizacji pozarządowej lub innego podmiotu potwierdzające osiągnięcia w zakresie aktywności społecznej kandydata
        

       4) oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;

5) kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721 z późn.zm.);

6)    kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;

7)    kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 332 z późn. zm.).

3.        Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.

4.      Po zakwalifikowaniu do przyjęcia (umieszczeniu na liście kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia):

1)        oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum,

2)        oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego.

 VI.    Komisja rekrutacyjna

1.      Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2.      Do zadań komisji rekrutacyjnej należy w szczególności:

1)  ustalenie wyników postępowania rekrutacyjnego i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych;

2)  ustalenie i podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych;

3) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego.

3.      Wyniki postępowania rekrutacyjnego podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do liceum.

4.      Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany oraz złożył wymagane dokumenty.

5.      Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

 VII.    Tryb odwoławczy

1.     W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do klasy pierwszej.

2.      Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia rodzica kandydata / kandydata pełnoletniego  z wnioskiem.

3.      Rodzic kandydata / kandydat pełnoletni może wnieść do dyrektora szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4.      Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.

 

VIII.    Rekrutacja uzupełniająca

1.      Jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego szkoła nadal dysponuje wolnymi miejscami, przeprowadza się w terminie ustalonym w harmonogramie rekrutacji, postępowanie uzupełniające do wszystkich oddziałów, w których są wolne miejsca.

 

Zgodnie z art. 204 ust.1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe (Dz.U. 2017 poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na r. szk. 2017/2018 do klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych i klas I branżowych szkół I stopnia określi Mazowiecki Kurator Oświaty do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Test predyspozycji językowych